Alle må ha vann for å overleve, både mennesker og dyr.

Ikke alle er like heldige som oss i Norge som har det i vannkrana, noen må gå mange kilometer hver dag for å få tak i vann. Det er kvinner og barn som har byrden med å hente vann og brensel, og en brønn i landsbyen vil bety at barna istedet kan bruke tiden sin på å gå på skolen. I tillegg ser man også at på de stedene hvor det er brønner, er myndighetene mer behjelpelig til å bygge flere skoler, helsestasjoner og sykehus.

 

Vann gir liv

70% av jorda er dekket av vann. Noe er saltvann, noe er ferskvann, noe er overflatevann, og noe er grunnvann. I Norge har vi mye overflatevann, og det er ofte så rent at vi kan drikke det. De fleste andre steder i verden må man bruke grunnvann som drikkevann.

Det er nok vann på jorda til alle, men det er veldig ujevnt fordelt. Når vi i Norge kan bøye oss og drikke fra bekken, må man i andre deler av verden gå i mange timer for å hente det absolutt aller mest nødvendige. Den viktigste oppgaven er derfor å sørge for at menneskene kan benytte de vannkildene som finnes i lokalområdet.

Noen steder er vannkildene vanskeligere tilgjengelige enn andre. Kanskje er området geografisk utilgjengelig, kanskje er det komplisert å bore, eller kanskje gjør klimaet eller samfunnsforholdene det utfordrende å få tak i vannet. Da trenger man både spesielle ressurser og ekspertise.

Vannmangel har store konsekvenser. 

Ca. 800 millioner mennesker lever uten tilgang til rent vann.  Det er omtrent 20% av jordas befolkning. Vannmangelen kan være konstant eller den kan være akutt, for eksempel som følge av katastrofer. Uansett får den store konsekvenser.

Mangelen på rent vann bidrar til sykdom, reduserer barnas læringsevne og ødelegger helsen, familielivet og inntektsmulighetene for dem som rammes. Derfor er rent vann en helt grunnleggende forutsetning i arbeidet til Lene Maria for rent vann.

Tilgang til vann og gode sanitære forhold er en menneskerett (FN juli 2010) og også et spørsmål om menneskeverd og likeverd. Ingen bør diskrimineres når det gjelder tilgang på rent vann på grunn av økonomi, kjønn, etnisitet eller religiøs tro.

Urent vann tar liv

Vi bruker vann til å drikke, til å vaske oss, til å lage mat og til å dyrke jorda. Nest etter luft er vann det viktigste for oss. Men er vannet urent, er det farlig. Sammen med dårlige sanitærforhold er det hovedårsakene til sykdom i verden. Tyfus, kolera, difteri og diaré spres alle med urent vann. Mange av disse sykdommene kan forebygges ved bedre hygiene. Men bedre hygiene er også avhengig av rent vann. Det er en sirkel på godt og vondt.

Når en befolkning får tilgang til rent vann og økt kunnskap om hygiene, vil allmennhelsen deres bedres, og med det livsbetingelsene for alle. Barn og voksne får mulighet til å leve et virksomt og godt liv. På sikt løfter det hele samfunnet til en bedre tilværelse, både når det gjelder kunnskaps-øking og fattigdomsbekjempelse. Dette fordi barna får anledning til å gå på skole i stedet for å måtte tilbakelegge lange strekninger daglig for å skaffe familien det vannet de behøver.